Skip to main content

WPCGuru – Facebook nyereményjáték szabályzat

A WPC Guru oldalán (https://www.facebook.com/wpcguru) elérhető nyereményjáték részvételi feltételei, játékszabályzata.

Játékszabályzat

WPCGuru nyereményjáték

Hatályos: 2024. 02. 26-tól

A WPCGuru hivatalos Facebook oldalán (a továbbiakban: Facebook oldal) elérhető nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) részvételi feltételei és játékszabályzata (a továbbiakban: Szabályzat).

1. A Játék szervezője

1.1. A Játék szervezője az Eubuilder Kft. (székhelye: H-2310 Szigetszentmiklós, Alkotás utca 7.1.; cégjegyzékszáma: 13-09-200330; adószáma: 26766061-2-13; a továbbiakban: WPCGuru)

1.2. A Játék szervezésével és lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos összes feladatot a WPCGuru látja el.

2. A Játék időtartama

2024. február 27. 17:14-tól március 30. 23:59-ig. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától a Játék utolsó napján, 2024. március 30. 23:59 óráig lehet. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező válaszok a sorsoláson nem vesznek részt.

3. Részvételi feltételek

3.1. A Játékban kizárólag azon 18. életévét betöltött, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár vehet részt, aki

 • személyes Facebook profillal rendelkezik. Egy Játékos csak egy Facebook profillal legfeljebb egyszer vehet részt az adott Játékban. Ha valaki mégis több Facebook profil felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a Szervező valamennyi jelentkezését tekintve kizárja;
 • elfogadja jelen Szabályzatot, valamint;
 • elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített valamennyi feltételt, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el;
 • (a továbbiakban: Résztvevő)

  3.2 A Játékban nem vehet részt a WPCGuru munkavállalója, valamint azon személyek, akik munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak a WPCGuru-val, továbbá mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) 2. pontja szerinti hozzátartozója.

  3.3. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvételnek nem feltétele a Facebook oldal megosztása, azonban a WPCGuru megköszöni, ha a Résztvevő a Facebook oldal megosztásával hozzájárul a Facebook oldal népszerűsítéséhez.

  4. A Játék leírása, menete

  4.1. A WPCGuru Facebook oldalra feltölt egy képet és leírást, valamint egy, a bejegyzés alapján megválaszolandó kérdést. A feltett kérdést a Facebook oldal felületén a kép alatt hozzászólás formájában lehet megválaszolni. A válaszadás a Résztvevő játékra való jelentkezésének minősül.

  A választ beküldő Résztvevők között a jelen Szabályzat 5. pontjában meghatározott nyeremény kerül kisorsolásra. A sorsoláson csak az, a jelen Szabályzat 3. pontjában meghatározott részvételi feltételeknek megfelelő személy vehet részt, aki a Facebook oldalon feltöltött kép alatti bejegyzésben helyezi el válaszát. A válaszadás más módon nem lehetséges. Az ettől eltérő módon megküldött válaszok a sorsoláson nem vehetnek részt. Egy Résztvevőtől egy hozzászólás vehet részt a sorsoláson, függetlenül attól, hogy a Résztvevő hány alkalommal helyezi el a feltöltött kép alatt a hozzászólását.

  4.2. A WPCGuru a Résztvevők között a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes programmal 2024. március 31. 15:00 óráig elvégzi a sorsolást, amely alapján megállapít egy nyertest és egy tartaléknyertest.

  4.3. A WPCGuru a sorsolást követően az eredeti bejegyzés alatt tájékoztatást nyújt a sorsolás megtörténtének tényéről, valamint arról, hogy a nyertessel üzenetben felvette a kapcsolatot. A nyertest a szervező a sorsolás napján Facebook hozzászólásban és/vagy privát üzenetben értesíti. A nyeremény kézbesítéséhez szükséges a pontos név, lakcím és telefonszám megadása a WPCGuru részére email üzenetben. Kérjük, hogy ezen adataikat nyilvános bejegyzésben ne írják meg!

  4.4. A WPCGuru Facebookon keresztül felveszi a kapcsolatot a Nyertessel, és egyezteti vele a nyeremény átadásának módját, pontos idejét.

  4.5. Amennyiben

 • a Nyertessel nem lehet felvenni a kapcsolatot, és a kapcsolatfelvétel megkísérlésének idejétől 3 nap eltelt, vagy
 • a nyeremény átadásának helyén, idején a Nyertes nem jelenik meg, vagy nem veszi át a nyereményt,
 • akkor a nyereményre a Tartaléknyertes válik jogosulttá.

  A Tartaléknyertes a Játék Nyertesével azonos feltételekkel lesz jogosult a Nyereményre. Amennyiben a nyertes, vagy a Tartaléknyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a WPCGuru tulajdonában marad.

  4.6. A Nyeremény meghatalmazott útján is átvehető. A meghatalmazásban kötelező rögzíteni a meghatalmazó és meghatalmazott olvasható nevét, lakcímét, és az ügyet amire meghatalmazás kiterjed (nyeremény átvétele) valamint a felek aláírását. A meghatalmazást a meghatalmazó sajátkezűleg írja.

  5. Nyeremény

  1 db 15.000 Ft értékű 80x15x15 cm-es WPC virágláda, amelynek színét a nyertes a wpcguru.hu oldalon fogja tudni kiválasztani. (a továbbiakban: Nyeremény)

  5.2. A Nyeremény másra nem ruházható át, készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

  5.3. A WPCGuru fenntartja a jogot, hogy a Nyeremény tartalmát, elemeit megváltoztassa. A Nyeremény elemeinek változtatása a Nyeremény összértékét nem befolyásolhatja.

  6. Egyéb rendelkezések

  6.1. Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzat feltételeinek, úgy a WPCGuru az érintett Résztvevőt a Játékból kizárhatja.

  6.2. A WPCGuru fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bármely Résztvevőt indokolás nélkül kizárjon, vagy a Résztvevők hozzászólását részben vagy egészben törölje, amennyiben az trágár, vagy más jogára, jogos érdekére nézve sértő kifejezést tartalmaz.

  6.3. Az adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos részletes rendelkezések a WPCguru oldalán megtalálható adatkezelési tájékoztatóban elérhetőek. https://wpcguru.hu/adatvedelmi-kozpont/adatvedelmi-iranyelvek/

  6.4. A WPCGuru rajta kívül álló okból bekövetkező, a Facebook oldalon felmerülő meghibásodásokért semmilyen módon nem felel, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartozik.

  6.5. A WPCGuru kizárja felelősségét a Nyertes/Tartaléknyertes téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Nyertes/Tartaléknyertes vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

  6.6. A WPCGuru fenntartja a jogot a határidők módosítására, azzal, hogy az esetleges változásokról a Facebook oldalon hozzászólásban vagy bejegyzés formájában értesíti a Résztvevőket, a jelen Szabályzat megfelelő módosításával és közzétételével egyidejűleg.

  Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, szponzorálja, azzal összefüggésbe nem hozható.

  Kelt: Budapest, 2024. február. 26.

  Kosár Van kuponod?